Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

De politiska orosmolnen över elcertifikatsystemet skingras

20 april 2017

Elcertifikatmarknaden har de senaste månaderna präglats av politisk osäkerhet och avvaktande marknadsaktörer, allt i väntan på en proposition om hur det nya politiska målet om ytterligare 18 TWh förnyelsebar kraftproduktion till 2030 ska implementeras. Så igår kom äntligen propositionen som marknadens aktörer väntat på och mycket riktigt byttes lugnet före stormen ut mot full storm. En av de ledande mäklarna på elcertifikatmarknaden rapporterade igår eftermiddag att de bedömde att det omsatts över 600 000 elcertifikat dittills under dagen, att jämföra med de cirka 100 000 elcertifikat som omsattes under förra veckan. Kursrörelserna var brant uppåt efter att propositionen publicerats, om än från en mycket nedtryckt nivå. Propositionens innehåll var i det mesta väntat och marknadens reaktion var snarare att betrakta som ett lättnadsrally än en reaktion på en stor överraskning. Elcertifikatkontrakten för de närmsta åren steg med 10-15 SEK/elcertifikat under gårdagen och handlas nu runt 75-80 SEK/elcertifikat.

 

Några av de viktigaste punkterna i propositionen är:

  • Elcertifikatsystemet förlängs till 2045. Därmed försvinner tidigare osäkerhet kring om elcertifikatsystemet ska förlängas eller ett nytt separat elcertifikatsystem ska till, samt om systemet ska fasas ut tidigare än 2045 genom att ge anläggningar som kommer in senare får en kortare tilldelningsperiod än 15 år.
  • Propositionen innebär en linjär upptrappning av efterfrågan från tillkommande 18 TWh. Den linjära upptrappningen föreslås börja år 2022 och bli 2 TWh per år fram till och med 2030. Detta avviker från Energimyndighetens tidigare förslag som innebar en baktung kvotkurva för att styra mer av utbyggnaden till senare i tiden. En effekt av detta har varit att elcertifikatkontrakt med leverans de närmsta åren stigit kraftigare än kontrakt avseende åren en bit in på 2020-talet.
  • Tidigare förslag från Energimyndigheten om att exkludera anläggningar med en installerad effekt under 68 kW har inte tagits med i propositionen. Energimyndigheten har varnat för att detta kommer innebära mycket administration för dem, men för villaägare som funderar på att investera i småskalig solel är detta goda nyheter. Frågan kommer dock att utredas vidare.

 

Ambitionen är att både den proposition som överlämnas igår och den proposition som överlämnas senare med avtalet ska kunna behandlas av riksdagen före sommaruppehållet. Förslaget innebär att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Christian Holtz, christian.holtz@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.