Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Cykelgata – ett nytt redskap i cykeltrafikplaneringen

13 november 2020

Den första december kommer ett nytt vägmärke och en ny typ av gata, Cykelgata, införs. Äntligen! För det har saknats. Gående har haft gågator och gångfartsområden och de snabba motorfordonen motorväg och motortrafikled. Nu kommer cykelgatan där det är de cyklande som sätter hastigheten på samma sätt som de gående på gågator och gångfartsgator.

Cykel är ett fordonsslag som beskrivs som prioriterat i såväl nationella som regionala och lokala trafikstrategier. Som trafikplanerare och utformare av cykelinfrastruktur är det såklart positivt att få ytterligare ett redskap i verktygslådan. Möjligheten är alltså mycket välkommen. Och rätt utformat kan det blir mycket bra.

Lokalgator med många cyklande

Transportstyrelsen har nämnt lokalgator med många cyklande som ett tänkbart användningsområde. På den här typen av gator vill man ofta undvika allt för breda gaturum. Ofta är cykelbanorna här allt för smala även när det gäller nyplanerade områden, vilket gör att många cyklande i stället väljer körbanan. Andra exempel är ombyggnad av befintliga gator när man bygger ut cykelbanor men där ett smalt gaturum gör att cykelbanan varken blir funktionell eller säker. Trots att man ju får anta att det var målsättningen.

En bra utformad cykelgata kan därför mycket väl vara ett bra alternativ där gaturummet inte möjliggör tillräcklig standard på cykelbanan. Men en fälla att inte gå in i är att anlägga cykelgata av ekonomiska skäl för att det skulle vara billigare.

Genomtänkt utformning som stödjer rätt beteende

För att fungera väl krävs det en genomtänkt utformning som tydliggör de cyklandes plats och som stödjer rätt beteende. En grundförutsättning är som vanligt att hastigheten på den motorburna trafiken hålls nere och att omkörning omöjliggörs. Ett krav för funktionalitet bör också vara att alla cyklande ges plats på gatan, oavsett hur snabbt man cyklar eller hur erfaren man är. Kraven kommer därför att vara höga på såväl bredder och kapacitet som trygghet. Men med det hanterat så har vi nu tillgång till en gatutyp som kan lösa flera problem. Vi prioriterar ett fordonsslag som är del i ett hållbart transportsystem och tonar ner betydelsen av den motorburna trafiken. Eftersom gående med nödvändighet kommer att ha trottoarer blir miljön säker också för dessa trafikanter.

Bloggförfattare: David Edman, trafikplanerare med särskild inriktning på cykeltrafik.

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.