Bygg bättre

Bygg bättre-bloggen levererar reflektioner och rapporter rörande hållbara byggprocesser och vad som konkret ska till för att skapa dem. Swecos konsulter ger interna och externa trendspaningar och djupdykningar i branschens hållbarhetsmässiga hotspots.

Bygg bättre – med klimatsmart asfalt

15 november 2022

Vad är klimatsmart asfalt? 

Kärt barn har många namn, sägs det. Klimatsmart asfalt, grön asfalt och ekoasfalt är flera ord för samma sak. Det är asfalt som på något sätt klimatoptimerats och har lägre utsläpp av växthusgaser än traditionellt producerad asfalt.  

Vad är skillnaden mellan klimatsmart asfalt och vanlig asfalt? 

Den vanligaste typen klimatsmart asfalt har ingen teknisk skillnad jämfört med traditionellt producerad asfalt. Produkten är densamma, alltså petroleumprodukten bitumen och sten. Skillnaden ligger i de energislag som används vid tillverkningen. Asfaltverket kan värmas med bränsle från förnybara källor och maskiner på bergtäkten kan gå på biobränsle eller el i stället för vanlig diesel.   

Vanliga missförstånd om klimatsmart asfalt 

Ett vanligt missförstånd är att klimatsmart asfalt har fel tekniska egenskaper, är dyr och svår att få tag på. När vi nu rett ut att klimatsmart asfalt kan vara något så enkelt som att köpa från ett asfaltverk som eldas med biobränslen, då kan vi dementera att det skulle vara fel tekniska egenskaper. Asfalten är densamma.  

Är det dyrare?  

Nej, de producenter jag talat med säger att de inte tar mer betalt för sin klimatsmarta asfalt. Asfaltproducenterna har egna ambitioner om att nå Sveriges klimatmål och detta är deras bidrag till omställningen. 

Är klimatsmart asfalt svår att få tag på?  

Tillgängligheten kan variera över landet. Innan klimatkrav på asfalt ställs i upphandlingar bör tillgängligheten och konkurrenssituationen undersökas. I storstadsregionerna med omnejd är det i dagsläget inga problem.  Det blir eventuellt några körda kilometer extra för att få tag på den klimatsmarta asfalten. Det går dock att köra många kilometer innan klimatnyttan äts upp av avgasutsläppen från transporten.  

Hur långt är det värt att köra för att hämta klimatsmart asfalt? 

Varje körd kilometer medför extra kostnad. Arbetstiden för lastbilschauffören ökar och bränsleförbrukningen för transporten ökar. Om transporten går på biodiesel blir klimatpåverkan mindre, men kostar extra. I nuläget kostar biodiesel någon krona mer per liter, men priserna är nyckfulla. En bedömning måste göras för varje enskilt projekt och tas med som en projektrisk när man planerar för arbeten som ska utföras långt fram i tid.  

Vad som är en rimlig transportsträcka varierar var i landet man befinner sig, projektets klimatambitioner och projektets budget. I teorin går det att köra nästan 15 mil längre enkel väg för att hämta klimatsmart asfalt, men det är inte nödvändigtvis ekonomiskt och praktiskt rimligt. 

Vilka nya typer av klimatsmart asfalt finns? 

Det pågår forskning och utveckling för att minska asfaltens klimatpåverkan. Att byta ut råoljeprodukten bitumen mot något annat bindemedel utreds på flera håll. Skogsråvaran lignin har testats länge och flera teststräckor finns runt om i Sverige. Kvaliteten måste säkras innan produkten används storskaligt på svenska vägar. Andra bindemedel som utforskas just nu är polymerbaserade bindemedel. Det pågår även forskning för att öka graden av återbruk av asfalt och använda högre grad av returasfalt.  

Hur kan Sweco hjälpa till? 

Kan vi som projektörer göra något för att sänka klimatpåverkan från asfalt? Definitivt! Vi hjälper våra uppdragsgivare att ställa smarta klimatkrav på asfalt som är lämpliga för den lokala marknaden. Dessutom jobbar vi för ökat återbruk av asfalt. Det viktigaste är att ta reda på om det finns tjära i asfalten. Vi tar asfaltprover på olika asfaltlager och olika djup, för att kunna skilja asfaltlager som enligt reglerna är tillåtet att återanvända från de lager som har för hög andel tjära. Vi beskriver fräsning och rivning så att entreprenören kan planera sitt arbete och kravställa en viss andel returasfalt. Vi undersöker marknaden för att se vilka asfaltverk som finns i närheten och om de redan i dag jobbar med returasfalt i sin produktion. Sedan avväger vi vår kravställning mot de lokala förutsättningarna och törs vara modiga. På så vis pressar vi marknaden framåt. 

Att hushålla med resurserna 

Det finns flera smarta sätt att hushålla med resurserna. En metod är att inte lägga mer asfalt än nödvändigt vid vägunderhåll. Det kan tyckas simpelt, men det krävs kunskap för att kunna vara säker. Med hjälp av laserscanning och en digital underhållsplan kan asfalten åtgärdas endast på de ytor som är tillräckligt slitna. Det kräver lite mer avancerad ingenjörskonst, men sparar kostnader och tid i byggskedet. Ett exempel på det är Bräckemotet i Göteborg. 


Vill du veta mer? 

Tobias Edberg kan berätta mer om digitala underhållsplaner och asfalt i största allmänhet. 

Linnea Bohlin kan berätta om klimatkrav i upphandling och hur man räknar klimatkalkyl för asfalterade vägar och cykelvägar. 


Vi tipsar även om Upphandlingsmyndighetens sida för klimatkrav. 

Klimatkrav på drivmedel: 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/fordon-och-transport/drivmedel/stationstankning/klimatkrav-drivmedel-stationstankning/spjutspetsniva/

Klimatkrav på projektering: 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/bygg-och-fastighet/anlaggningsbyggande/?requirementLevel.level=Avancerad%20niv%C3%A5,Spjutspetsniv%C3%A5

Författare
Linnea Bohlin är supermiljögeneralisten med spets inom hållbarhet och klimatkalkyl i infrastrukturprojekt. Linnea Bohlin jobbar aktivt både i sin yrkesroll och på det privata planet för att uppnå hållbarhet.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.