Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Bostadsrättsföreningars motståndskraft mot ekonomisk brottslighet är svag

10 oktober 2019

Att jobba som konsult inom Samhällsanalys på Sweco innebär, enkelt uttryckt, att försöka svara på svåra frågor. Sedan i våras har jag och ett par kollegor på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm undersökt hur utsatta, och hur väl skyddade, bostadsrättsföreningar är mot ekonomisk brottslighet.

Under de senaste åren har flera fall av uppseendeväckande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningar rönt betydande medial uppmärksamhet. Det är dock oklart, bortom den mediala bilden, hur bostadsföreningarnas sårbarhet och utsatthet för ekonomisk brottslighet faktiskt ser ut.

Ur ett samhällsperspektiv är ett förbättrat kunskapsläge angeläget. 1,7 miljoner svenskar bor i en bostadsrättslägenhet och varje år flödar runt 120 miljarder kronor genom föreningarna. Det var mot bakgrund av detta som vi på Sweco fick uppdraget.

Studiens empiri utgörs i huvudsak av intervjuer med sakexperter med kunskap om ekonomisk brottslighet och bostadsrättsföreningar samt en enkätundersökning riktad till Sveriges bostadsrättsföreningar. Vår bedömning, utifrån empirin, är att föreningarnas exponering mot ekonomisk brottslighet är av väsentlig omfattning.

I enkätundersökningen uppger 12 procent av föreningarna att de utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren, medan hela 25 procent uppger att de inte vet om föreningen utsatts eller ej. Häri finns sannolikt ett mörkertal som innebär att siffran 12 procent bör betraktas som lågt räknad.

Vi uppfattar att detta är en omfattning som inte är känd bland svenska myndigheter, och att kunskapen generellt om bostadsrättföreningars sårbarhet är bristfällig. Detta kan delvis förklaras av att det i hög utsträckning saknas reglering för bostadsrättsföreningarnas verksamhet som kräver kontroll från myndigheternas sida, vilket gör att föreningarna befinner sig i en slags ”död vinkel” för de myndigheter som vanligen jobbar mot ekonomisk brottslighet.

Vidare bedömer vi att föreningarnas motståndskraft mot ekonomisk brottslighet är svag. Föreningarna själva uppger visserligen ett starkt upplevt skydd och låg oro för att utsättas, men mycket talar för att bostadsrättsföreningarna lever i en falsk trygghet. Studien belyser flera brister. Det handlar framför allt om låg kompetens inom ekonomi och juridik i styrelser och bland medlemmar, bristande rutiner i styrelsearbetet och svagt medlemsengagemang. Sammantaget innebär bristande löpande uppföljning av fakturor och avtal, attestregler som inte följs, lågt deltagande på föreningsstämmor och flera andra brister att föreningarnas förmåga att förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet har tydliga svagheter. Bristande rutiner påverkar även möjligheterna att agera snabbt och rätt när ett brott väl har upptäckts. Givet detta utgör föreningarnas självbild av att ha god motståndskraft snarast en särskilt oroande riskfaktor i sammanhanget.

Studiens resultat har fått stor medial spridning, och med rapporten som underlag har Fastighetsägarna Stockholm inlett ett arbete för att stärka bostadsrättsföreningars motståndskraft, både med internt och externt riktade insatser. Att som konsult få bidra till ökad medvetenhet och, med tiden, ökad trygghet för Sveriges bostadsrättsinnehavare känns givetvis bra.

I ett större perspektiv är min förhoppning att ännu mer av samhällsdebatten ska utgå från väl underbyggda kunskapsunderlag, snarare än lösa spekulationer och anekdotiska resonemang. Om du också delar det synsättet är du varmt välkommen till oss på Sweco Samhällsanalys, antingen som kollega eller kund.

Kanske har du en riktigt svår fråga som vi kan hjälpa till att svara på?

Gästskribent Samuel Pardon. Samuel är samhällsanalytiker på Sweco och jobbar med analyser på lokal, regional och nationell nivå. Vill du veta mer och komma i kontakt med Samuel? samuel.pardon@sweco.se

Läs rapporten här

Profilbild
Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.