Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Biologisk mångfald: EU ökar trycket

13 juni 2021

FN:s decennium för återställande av ekosystem har inletts, i oktober är det biodiversitets-toppmöte i FN:s regi och nu har EU-parlamentet antagit kommissionens förslag till strategi för biologisk mångfald. Trycket för att rädda biodiversiteten ökar, kopplat både till klimatmålen och att skapa gröna jobb och ekonomisk återhämtning. Här är strategins höjdpunkter!

Det ser riktigt illa ut för den biologiska mångfalden. Den globala populationen av vilda arter har minskat med 60% under de senaste 40 åren och en miljon arter riskerar att utrotas de närmaste årtiondena – var åttonde art. Orsakerna är bl.a. att alltmer mark används för intensivt jordbruk och att städerna tar allt större plats, att vi fiskar ut våra hav, att korallreven dör och skogarna skövlas. Och den som fortfarande tror att bara andra drabbas har inte fattat något – vi är helt beroende av ekosystemtjänsterna den biologiska mångfalden ger oss, och det existentiella hotet klimatförändringarna kan bara hejdas om skogarnas och havens förmåga att ta upp koldioxid inte slås ut.

Biodiversity Strategy adopted

Därför är det så glädjande med EU:s strategi för biologisk mångfaldBiodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives” som antogs av parlamentet med 515 röster för, 90 mot och 86 avstår. De kritiska rösterna handlar bl.a. om att skogsbruket anses begränsas för mycket, en för kritisk syn till GMO och att det nationella självbestämmandet inskränks för mycket. Från miljöhåll är tongångarna i huvudsak positiva men önskar större kraft bakom orden, se t.ex. WWF:s utförliga genomgång. Mina highlights är.

  1. Pengarna och jobben. EU-kommissionen slår fast att minst 20 miljarder euro per år bör frigöras för utgifter för naturen, särskilt för att återställa ekosystem, investera i Natura 2000-nätverket och i grön och blå infrastruktur i EU: s medlemsstater. Kommissionen slår fast att det är lönsamt; enbart fördelarna med Natura 2000-nätverket värderas till 200–300 miljarder euro per år, med 500 000 nya gröna jobb om satsningen blir av. Också satsningen på grönare städer skapar många jobb, inte minst hos innovativa konsultfirmor som Sweco.
  • Målen. Strategin slår fast att minst 30% av EU:s mark och vatten ska skyddas, utifrån befintliga Natura 2000-områden och nationellt skyddade områden. 10% av jordbruksmarken ska bestå av ”landskap med hög mångfald”, till exempel i form av häckar eller blommor, och att en fjärdedel av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt till 2030. Dessutom ska användningen av bekämpningsmedel halveras och flera farliga ämnen fasas ut. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
  • Planen. Strategin innehåller förslag till ramverk med bindande mål för att återställa skadade ekosystem, förbättrad bevarandestatus för minst 30% av EU:s skyddade livsmiljöer, återställning av minst 25 000 km floder som ska bli fritt strömmande; stärkt skydd för pollinerare, insekter och fåglar i jordbruksmark och plantering av minst tre miljarder träd med ett strikt skydd för återstående urskogar. Dessutom ska ett bindande mål för urban biodiversitet tas fram, t.ex. avseende gröna tak och mikroparker, med en ”European Platform for Urban Greening”.
  • Klimatkopplingen. Strategin ska bidra till att våra samhällen blir mer resilienta mot klimatförändringar, bland annat genom att minska risken för skogsbränder och effekterna när de trots allt sker. Samtidigt är strategin i sig en del i EU:s Gröna Giv (green deal) och målet att bli klimatneutralt till 2050, med 55 % utsläppsminskning 1990-2030.
  • Lagen. När EU-Parlamentet behandlade strategin, konstaterade de att den tidigare strategin inte förverkligats, och önskar därför en EU-lag för biologisk mångfald, liknande EU:s klimatlag och ett ”Parisavtal för biologisk mångfald”. Det sista kan ske redan i höst; med EU:s nya strategi ökar förväntningarna på FN:s toppmöte för biologisk mångfald COP15 i Kunming i oktober.

Mattias Goldmann

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.