Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Bästa möjliga inomhusmiljö med digital fastighetsautomation

30 april 2020

Digital fastighetsautomation kan kort beskrivas som att ett eller flera frikopplade system styr och övervakar olika fastighetsfunktioner, till exempel belysning, värme, ventilation och brandlarm. Digital fastighetsautomation innebär att de olika systemen är sammankopplade och ”pratar” med varandra för att skapa bästa möjliga inomhusmiljö.

Från att all fastighetsskötsel tidigare har skett manuellt, sköts fler och fler fastigheter digitalt. För att kunna definiera och förtydliga hur digitaliserad fastighetsskötseln i en fastighet är, har Sweco tillsammans med de experter som har varit med i projektet tagit fram en trappa i fyra steg. Steg 0 innebär att allt i fastigheten sköts manuellt och att det inte finns någon digital fastighetsautomation installerad i byggnaden. Steg 3, det högsta steget i trappan, innebär att fastigheten sköts med ett överordnat system som kommunicerar med alla systemen i byggnaden. Detta i sin tur innebär att fastigheten förvaltas nästintill helt och hållet av digitala hjälpmedel.

Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling och samhällsanalys har tillsammans tagit fram en rapport om digital fastighetsautomation till Offentliga Fastigheter. Projektuppdraget har initierats och finansierats av Offentliga fastigheter, som i sin tur finansieras av bland annat SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor respektive SKR:s FoU-fond för regionernas fastighetsfrågor. Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Rapporten beskriver hur digitala lösningar möjliggör för ett mer hållbart fastighetsbestånd där bland annat vinsterna för fastighetsägarna, samhället och människorna presenteras. Rapporten ger även vägledning i vilka hållbara investeringsbeslut om succesivt införandet av digital fastighetsautomation.

I rapporten definierar vi även vilka globala mål som kan nås med respektive steg. Att definiera vilka mål som kan uppnås med respektive steg var ett sätt att sätta den digitala fastighetsautomationens nyttor i ett större perspektiv.

Det finns både risker men framför allt vinster kopplade till digital fastighetsautomation för samhället i stort. Vinsterna som uppstår för samhället i koppling till implementeringen av digital fastighetsautomation (vilket främst sker i steg 2 och 3 i trappan) kategoriseras in i tre grupper: 1) miljö- och klimatvinster, 2) resurs- och effektiviseringsvinster samt 3) vinster kopplade till reduceringen av miljöfarliga ämnen. De hinder och risker som presenteras är bland annat riskerna som uppstår kopplade till kostnad och miljö- samt människopåverkan, kompetensbehov, datatillgång och datafångst, leverantörsinlåsning samt säkerhet.

Sammanfattningsvis finns med andra ord flera anledningar till att digitalisera fastighetsautomationen, sett både till den enskilda fastigheten men även samhället.

Martin Kalén och Ellen Khan, två av de konsulterna som har skrivit rapporten, har även gjort en film där rapporten i korthet gås igenom. Både rapporten och filmen nås via denna länk.

Bloggförfattare Ellen Khan, samhällsanalytiker på Sweco

Författare
Pernilla Melin är affärsområdeschef för Swecos samhällsanalytiker. Pernilla tror på att framgången bakom en hållbar utveckling handlar om att se till helheter och att utvecklingen bör ha sin grund i välgrundade analyser och scenarier. Med förståelse, fakta och insikter kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.