Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Är ursprungsgarantier något för fjärrvärmemarknaden?

2 maj 2017

Miljömärkt el och el av ett visst ursprung har kunder länge kunnat välja. På elmarknaden finns också ett nationellt system med ursprungsgarantier , ett system som ska ge kunderna kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt. På senare år har även olika typer av ursprungsmärkt fjärrvärme börjat dyka upp. Eftersom fjärrvärmesystemen, till skillnad från elsystemet, är lokalt är också förutsättningarna olika mellan olika orter. En förutsättning för att ett fjärrvärmebolag ska kunna sälja ”grön” fjärrvärme är att sådan produktion finns lokalt.

Luleå Energi  erbjuder sedan ett par år tillbaka s.k. klimatneutral fjärrvärme . Fjärrvärmesystemet i Luleå bygger i mångt och mycket på industriell restvärme som tas tillvara från SSAB:s stålverk. Luleå Energi och SSAB  samarbetar sedan 1977 genom det gemensamt ägda bolaget LuleKraft  (som ägs till 50 % vardera av SSAB och Luleå Energi). Fjärrvärmeproduktionen i Luleå sker i första hand genom energiåtervinning genom att gas som uppstår vid produktionsprocesser vid SSAB:s stålverk tas tillvara och används för värme- och elproduktion.

När kapaciteten inte är tillräcklig för att täcka värmebehovet med gaser från SSAB producerar Luleå Energi förnybar värme genom kompletterande värme­produktion genom att elda träpulver från pellets samt genom att använda elpannor som drivs med vind­kraftsel. Fossil olja används endast som komplement till återvunnen och förnybar värme­produktion.

Genom produkten klimatneutral fjärrvärme garanterar Luleå Energi att värme till kunden ifråga uteslutande kommer från återvunnen industriell restvärme, från biobaserad värmeproduktion och/eller från elpannor drivna med vindkraftsel.

Det är inte möjligt att styra den fysiska värmeleveransen beroende på om kunden valt klimatneutral fjärrvärme eller inte. Principen är istället densamma som på elmarknaden, dvs. att den volym av produktionen som säljs till kund med ett garanterat ursprung ska allokeras för detta ändamål från produktionen som helhet.

På elmarknaden finns, som nämndes ovan, regelverk och rutiner för ursprungsgarantier. På fjärrvärmemarknaden finns inte motsvarande, det är upp till varje energibolag som erbjuder värme av ett visst ursprung att visa för kunderna hur detta allokeras.

För att öka trovärdigheten för produkten klimatneutral fjärrvärme har Luleå Energi låtit Sweco granska sålda och tillförda volymer värme från de värmekällor som ingår i produkten klimatneutral fjärrvärme. Sweco konstaterar att Luleå Energi har en extremt stor marginal mellan såld och tillförd volym klimatneutral fjärrvärme – den tillförda volymen överstiger den sålda med en faktor på över 150.

Historiskt har valet att ha fjärrvärme i sig utgjort det val kunden har kunnat göra utifrån miljösynpunkt. Det blir intressant att följa om det här med miljöval också inom valet att ha fjärrvärme som uppvärmning kommer att slå igenom i större skala såväl vad gäller antal kunder som gör ett val och köper miljömärkt fjärrvärme som antalet företag som erbjuder den typen av produkter. Om man tillåts vara lite visionär skulle man i framtiden kunna tänka sig ett system med ursprungsgarantier också för fjärrvärme och handel med ”grön” fjärrvärme nationellt, dvs. mellan de separata fjärrvärmenäten. Då skulle kunderna kunna köpa fjärrvärme producerad på det sätt som de själva föredrar också om den produktionen inte finns lokalt. Och fjärrvärmeföretagen skulle nå ut på en större marknad och på så sätt kunna få potentiellt bättre betalt för produkter som är bäst utifrån miljösynpunkt.  Eftersom det inte är den fysiska leveransen som är av ett visst ursprung så bör inte det faktum att fjärrvärmesystemen inte är sammankopplade utgöra ett hinder för detta.

/Henrik Gåverud, henrik.gaverud@sweco.se

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.