Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Är pensionsavgångar huvudorsak till kommunernas rekryteringsutmaning?

13 augusti 2019

Diskussionen och låt mig säga oron över kommande pensionsavgångar inom välfärdssektorn, har i det närmaste blivit ett mantra som det har refererats till i rapport efter rapport se tex. SKL och Regeringen under de senaste 5-10 åren. Hur blir utfallet lokalt och hur ska kommuner och regioner agera? I en rekryteringsanalys som vi nyligen genomförde visade det sig att pensionsavgångar endast förklarar en liten del av kommunens rekryteringsbehov. Den stora utmaningen är istället att anställda väljer att avsluta sin anställning hos kommunen.

Pensionsavgångar svarade endast för 20 procent av rekryteringsbehovet
Prognosen och analysen av avslutade anställningar konstaterar att mer än 70 procent av kommunens rekryteringsbehov orsakas av att anställda väljer att avsluta sin anställning hos arbetsgivaren. Pensionsavgångarna motsvarar omkring 20 procent och resterande 5–10 procent förklaras av volymförändringar i verksamheterna.

Rörligheten varierar generellt för olika yrkesgrupper bl.a. beroende på anställningsformer och åldersstruktur hos anställda. Det skulle vara intressant att undersöka om faktorer som kommunens geografiska läge eller befolkningsutveckling är något som påverkar rörligheten. I fallet för den här kommunen blev det dock tydligt att rörligheten på arbetsmarknaden är av största betydelse för det lokala rekryteringsbehovet. Med den nya kunskapen påbörjades samtal om behov av politiska beslut för att möta kommunens utmaningar.

Är rörligheten en faktor som kommuner och regioner bör ta fasta på? Vi tror att det kan finnas ett stort värde för både regioner och kommuner runt om i landet att som ett första steg undersöka orsaker till rekryteringsbehov.

Lokal analys gör det möjligt att jobba mer proaktivt
Åldrande befolkning, ojämn befolkningsutveckling och en jobbtillväxt som alltmer koncentreras till storstäderna är faktorer som kommuner saknar direkt rådighet över. Att vara en attraktiv arbetsgivare som anställda väljer att fortsätta sin anställning hos, är däremot något som kommunen och regionen som arbetsgivare kan påverka. Om man, som i exemplet ovan, kan konstatera att en stor del av rekryteringsbehoven orsakas av att anställda väljer att byta arbetsgivare, finns möjligheten för kommunen eller regionen att proaktivt satsa för att behålla anställda.

Som vi ser det, är kommuner och regioners kunskap om personal- och rekryteringsbehov en viktig pusselbit i de lokala och regionala tillväxtstrategierna. Prognoser som förklarar de lokala behoven och som ger svar på vad som orsakar rekryteringsbehov ger förutsättningar att planera och satsa långsiktigt.

Bjud till breda samtal
Kanske kan prognoser över rekryteringsbehoven i större utsträckning användas som underlag för breda samtal om den lokala och regionala tillväxten?

/ sara.lindberg@sweco.se

Profilbild
Författare
Nationalekonom med flera års erfarenhet av utredningsarbete, statistisk analys och projektledning. Jag gillar när nya idéer, perspektiv och aktuell kunskap i olika samhällsfrågor synliggörs och diskuteras.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.