Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Ändrad lagstiftning gällande klassificering av farligt avfall!

15 augusti 2017

Sedan den 1 juni 2015 gäller ny EU-gemensam lagstiftning för klassificering av farligt avfall. Den nya EU-förordningen beskriver (tillsammans med bilaga III i avfallsdirektivet) de egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall. Ändringarna har också införlivats i den svenska avfallsförordningen i och med detta.

Klassificering av farligt avfall enligt avfallsförordningen bygger på avfallets inneboende generella faroegenskaper. Därför gäller inte mottagningskriterier för deponering som kriterier för klassning av avfall enligt avfallsförordningen. För deponeringskriterier utgår man istället ifrån avfallets riskskapande egenskaper under olika betingelser. Klassificering av farligt avfall måste således göras oberoende av tänkt avsättning såsom t.ex. deponering eller återanvändning. Klassificeringen ligger sedan till grund för hur avfallet får hanteras, transporteras och lagras. Exempelvis gäller tillståndsplikt för lagring av mer än ett ton jord som är klassificerat som farligt avfall.

Avfall kan ses som en blandning av olika ämnen där varje ingående ämnes farlighet ska bedömas. För vissa farliga egenskaper ska farligheten av varje ämne bedömas var för sig och för andra måste ämnen med samma farliga egenskap sammanvägas. För vissa typer av avfall är det på förhand bestämt om avfallet är farligt eller icke-farligt men för andra krävs ekotoxikologiska tester eller beräkningar. Avfall som är aktuella för bedömning av denna typ är de avfall som enligt avfallsförordningen kan vara både farliga och icke-farliga (s.k. dubbel ingång). Exempel på några sådana avfall är t.ex. olika askor, jord, muddermassor och bygg- och rivningsavfall. I tabellen nedan kan ses en förteckning av de farliga egenskaper som olika ämnen kan ha.

FARLIGA EGENSKAPER
HP 1 Explosivt
HP 2 Oxiderande
HP 3 Brandfarligt
HP 4 Irriterande
HP 5 Specifik toxicitet
HP 6 Akut toxicitet
HP 7 Cancerframkallande
HP 8 Frätande
HP 9 Smittfarligt
HP 10 Reproduktionstoxiskt
HP 11 Mutagent
HP 12 Avger giftig gas
HP 13 Allergiframkallande
HP 14 Ekotoxisk
HP 15 Farlig egenskap som inte uppvisas av det ursprungliga avfallet

 

Klassificering av avfall är i dagsläget en komplicerad historia som kräver ganska mycket kunskap om både kemi och lagstiftning. Särskilt svårt blir det när man kommer in på området masshantering som är en högst aktuell fråga i samhället. Vid infrastrukturprojekt eller annan exploatering uppstår ofta överskottsmassor vilka generellt klassas som avfall. En bra masshantering kräver god kunskap om materialet och deras möjliga återanvändningsområden för att kunna utnyttja massorna på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Masshantering blir en allt större fråga i samhället. För en hållbar hantering av schaktmassor krävs goda kunskaper om avfallet och dess eventuella farliga egenskaper.

Den nya lagstiftningen innebär inte bara ändrade haltgränser för ämnen med olika farliga egenskaper utan även ett helt nytt sätt att beräkna ett ämnes farliga egenskaper. Trots att den nya lagstiftningen nu har gällt fullt ut i över två år har effekterna av detta ännu inte riktigt slagit igenom hos tillsynsmyndigheter eller verksamhetsutövare.

En bidragande anledning till varför omställningen går långsamt är sannolikt att det fortfarande på nationell nivå saknas vägledning för hur man bedömer ett avfalls farliga egenskaper. Tidigare stöd såsom Naturvårdsverkets vägledning gällande klassificering av farligt avfall är ännu inte uppdaterad. Avfall Sveriges rapport 2007:01 Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor är just nu under uppdatering och beräknas vara klar någon gång under nästa år. EU-kommissionen har dock nyligen gett ut ett utkast till vägledning för klassificering av avfall, vilket gör att det nu finns stöd i klassificeringen på internationell nivå. På Sweco arbetar vi dagligen med frågor av denna typ och vi är full gång med att skapa riktigt bra arbetsverktyg och metoder för klassificering av avfall, för att på så sätt underlätta både för oss själva och för våra kunder!

 

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.