Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

”Alla” talade om effektutbyggnad av vattenkraften i Almedalen

6 juli 2017

Energiöverenskommelsen gjorde att den politiska debatten lös med sin frånvaro när det gällde energifrågor i Almedalen. Ökad flexibilitet i kraftsystemet förväntas bland annat att komma från en utbyggd effekt i vattenkraften. Sweco bidrog i debatten med en rapport skriven på uppdrag av Skellefteå Kraft som beskriver hur en effektutbyggnad av vattenkraften kan bidra till att möjliggöra ett 100 % förnybart kraftsystem till 2040.

Årets upplaga av Almedalen innehöll som vanligt ett stort antal seminarier med energi som tema. Energiöverenskommelsen gör dock att det inte fanns några större politiska motsättningar när det gäller energifrågan, utan det rådde konsensus i de flesta energifrågorna. Fokus var istället på hur man ska få ner växthusgaserna från transport och industri.

Något som alla verkade vara överens om är att det kommer att krävas mer flexibilitet i kraftsystemet för att hantera en ökande mängd variabel kraftproduktion. Flexibiliteten kan komma från efterfrågeflexibilitet, energilager eller mer flexibel vattenkraftproduktion. Vid en politikerutfrågning som Energispektrum anordnade sa samtliga politiker i panelen att de ville se en effektutbyggnad av befintlig vattenkraft för att klara en ökad mängd variabel produktion från sol och vind.

På ett seminarium dagen efter Energispektrum anordnade Skellefteå Kraft ett seminarium där de presenterade en rapport som Sweco tagit fram om hur man bäst kan nå ett 100 % förnybart kraftsystem till 2040. I rapporten framgår det att vattenkraften har en nyckelroll för att balansera ett helt förnybart system. Vidare konstateras det att en effektutbyggnad i redan utbyggda vattendrag med 3 400 MW kan ge 4 500 MW ökad topplasteffekt jämfört med idag. Det beror på att man genom att bygga bort flaskhalsar kan utnyttja älvsträckorna mer optimalt än vad som är möjligt i dagsläget. En effektutbyggnad av vattenkraften kommer även bidra till en ökad flexibilitet i form av lägre minimiproduktion, vilket ökar möjligheten att utnyttja sol och vind vid låg efterfrågan. Det kommer även att leda till ett bättre utnyttjande av befintlig magasinskapacitet.

Se en kort sammanfattning av seminariet på Youtube här.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.