Swecos bloggportal

Vätgas har i decennier bubblat som ett intressant alternativ för transportändamål. Att från vätgas erhålla el, via bränsleceller, för att driva ett fordon med endast vattenånga från avgasröret låter näst intill utopiskt. Tekniken har dock länge betraktats som en ”framtida” teknik av den breda publiken. Vätgas hade senast en ”hype” under mitten på 00-talet i Europa för att sedan lägga sig då man insåg att en personbil för 10-miljonersklassen inte kommer leda till någon volymförsäljning av produkten. Bristen på infrastruktur och dåligt utbud av fordon gjorde inte saken lättare.

Idag ser läget väldigt annorlunda ut. På marknaden finns numera FCEVs (Fuel Cell Electric Vehicle = bränslecellsbil) Hyundai IX 35, Toyota Mirai och Honda Clarity (som ännu inte introducerats i Skandinavien dock). Dessa kostar fortfarande mer än deras fossila motsvarigheter men priserna för FCEVs sjunker stadigt i takt med att försäljningsvolymer ökar. Innan 2020 har de flesta stora biltillverkarna släppt minst var sin modell.  Vätgastankstationer (HRS, Hydrogen Refuelling Station) börjar växa fram som svampar ut marken och en infrastruktur på Europanivå börjar ta form.

Sverige, med sina 5 tankstationer ligger dock lite efter i det sammanhanget varför Sweco, tillsammans med ett antal partners, Hyundai, Toyota, AGA/Linde, Hydrogenics (elektrolysörbolag) och Vätgas Sverige ansökt om EU-medel för att bygga ut infrastrukturen i de södra delarna av Sverige. Ansökan skickades in i början av februari med förväntat under hösten 17. Det gäller utbyggnad av ytterligare 8 tankstationer som tillsammans med befintliga stationer garanterar möjligheten att kunna ta sig mellan de olika städerna i södra Sverige.  I Stockholmsområdet kommer det finnas 3 – 4 tankstationer vid projektets slut vilket även möjliggör för kommersiella aktörer som t.ex. taxibolag att bedriva verksamhet. Inom projektet kommer dessutom 100 – 150 FCEVs att rullas ut på de svenska vägarna där ett flertal företrädare för både offentliga såväl som privata aktörer visat intresse.

Följ oss i introduktionen av den ”framtida” tekniken som sker idag!

 

Hej igen!

Nu har det gått nästan sex månader sedan vi började här. Som vi nämnt tidigare går tiden mycket fort! Vi traineer träffades senast över Skype där vi hade ytterligare en utbildning. Denna gång i ABK 09 som omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Nästa utbildning har vi i Hållbarutveckling vilken vi kommer att göra i Östersund. Eftersom att vi ändå har vägarna förbi så passar vi på att helgen innan spendera tid i Åre för att umgås och åka skidor!

Mina dagar här på Sweco ser olika ut från vecka till vecka och kommer att fortsätta variera beroende på uppdrag och hur uppdragen utvecklas. Just nu arbetar jag främst inom sjukhuslogistik där vi främst kollar på gods- och materialflöden i syfte att frigöra resurser (i form av tid och pengar) som istället kan läggas på vård. Det har inneburit att jag fått fördjupa mig i verksamheter för att förstå och analysera olika flöden på sjukhus för att föreslå förändringar och utvärdera olika lösningsförslag. Så att mina arbetsuppgifter har varierat mellan att vara ute och projektera, analysera data, vara ute på plats och prata med verksamheter, studera andra liknande fall och diskutera fram olika lösningsförslag tillsammans med mina kollegor. I min roll som trainee har jag fått vara med i flera uppdrag inom sjukhuslogistik vilket har gett mig en förståelse för hur mycket logistiska flöden som finns på sjukhus och fått en övergripande bild om hur det fungerar och hänger ihop. Väldigt spännande och utvecklande!

I min grupp arbetar vi mycket tillsammans i uppdrag vilket innebär att det alltid finns någon att diskutera olika lösningsförslag med. I de uppdrag jag suttit med i under hösten har vi varit upp till tre personer som arbetar tillsammans. Förutom sjukhuslogistik håller vi också på med bland annat lagerlogistik, förbättrade produktionsupplägg och produktionsstyrning samt distribution. Stor variation i uppdrag alltså, men allt inom logistik!

Detta var lite om min vardag och om vad min grupp arbetar med. Hoppas ni passat på att söka till Traineeprogrammet.

Trevlig vecka,
Ida

Uppsala har högt satta mål för omställningen till ett hållbart samhälle med siktet inställt på klimatneutralitet år 2030 samt att vara en klimatpositiv kommun år 2050. För att nå dessa mål krävs kretsloppsbaserade lösningar och närproduktion av energi, bl.a. biodrivmedel.

En ytterligare aspekt som lyfts fram är möjligheten för ökad energisäkerhet och beredskapsförmåga. En vidareutveckling av den lokala bränsleproduktionen är att den även kan fungera som ett energilager och utgöra en länk mellan elsystemet och transportsektorn. Lokalproducerad vätgas och/eller metan skulle i ett framtida scenario kunna säkra samhällsviktiga funktioner vid eventuell bränslekris.

I samarbete med Uppsala kommun, Uppsala Vatten samt Vattenfall har vi varit med och kartlagt förutsättningarna för att producera förnybar vätgas i Uppsala.

Arbetet fokuserar på tre olika scenarier där vätgasproduktion via elektrolystekniken står i fokus,  med olika drivmedel som slutprodukt (vätgas eller metan). De tre alternativen granskas utifrån möjlig kommersialisering i närtid, hur de kan integreras med Vattenfalls och/eller Uppsala Vattens befintliga och framtida verksamhet i Uppsala. De tre scenarierna som kartlagts är:

  • Ökad verkningsgrad genom högtemperaturelektrolys av ånga
  • Småskalig elektrolys som nod i ett fjärrvärmenät
  • Ökad metanproduktion vid samrötningsanläggningen på Kungsängens Gård

Syftet med rapporten är att ta fram underlag som ska presentera det alternativ som bedöms vara lämplig för en fördjupad förstudie samt eventuell demonstrationsanläggning.

 

blogg

I arbetet med klimatstatistik snubblar man ibland över saker. Om medeltemperaturen visualiseras i ett radardiagram träder formen av ett hjärta fram. Detta fenomen verkar stämma för de flesta av Sveriges städer. Ett sammanträffande eller inte, vi vill dela med oss av detta idag.

/ Olov Berglund, Swecos installationskonsulter

DegreeRose_Svenska_high_res

(klicka för att förstora bilden)

Viss dramatik att vänta
Det kalla vädret i inledningen av januari ledde till att den nordiska elanvändningen nådde en exceptionellt hög nivå, som högst 70 000 MWh/h. Den här veckan får vi också kallare väder men inte fullt så kallt. Kärnkraften har gått för fullt i såväl Sverige som Finland de senaste veckorna vilket pressar elpriserna. Den hydrologiska balansen har försämrats till följd av kallt och torrt väder och är nu på -10 TWh, och förväntas fortsätta försämras till -15 TWh eller lägre. Den försämrade hydrologiska balansen väntas ge något högre spotpriser under kommande veckor. Senare denna vecka väntas viss dramatik med betydligt högre spotpriser enskilda dagar till följt av kallt väder.
Jakten på datahallar
Danmark fortsätter att locka till sig stora serverhallar. Härom veckan bekräftades att Facebook nu beslutat att till 2020 bygga en stor serverhall i Odense. Sedan tidigare har Danmark även lyckats locka till sig en stor serverhall från Apple. Energinett (danska motsvarigheten till Svenska Kraftnät) bedömer att de nya serverhallarna kan förbruka så mycket som 4 TWh el 2023. Detta att jämföras med Danmarks elanvändning idag på 32-33 TWh/år.
Sverige har också gett sig in i jakten på dessa anläggningar. Sedan den första januari 2017 betalar det som av Skatteverket definieras som datorhall endast 0,5 öre/kWh i energiskatt på el (att jämföra med 29,5 öre/kWh för vanliga elanvändare). Marknaden för denna typ av anläggningar bedöms att växa explosionsartat de närmsta åren. Det kommer vara viktigt att veta hur stor marknadsandel som Sverige får för att kunna prognostisera Sveriges framtida elanvändning.

 

Oljemarknaden håller i taktpinnen
Kolpriserna dubblerades i stora delar av världen under ungefär ett halvår (april-oktober 2016). Ända sedan finanskrisen har kolmarknaden präglats av ett överutbud. Överutbudet har bland annat byggts upp av en kraftig utbyggnad av kolbrytningsanläggningar som påbörjades innan finanskrisen, men även till viss del fortsatte efter finanskrisen då investeringsbeslut redan var fattade innan kolpriserna började falla. Ny teknik som gjort utvinning av gas och olja billigare har också bidragit till utvecklingen genom att gas i många fall kunnat användas istället för kol för elproduktion i delar av världen. Samtidigt har efterfrågan på kol inte ökat i den takt som många prognoser indikerade för några år sedan. I och med den svaga efterfrågan och överutbudet fokuserar kolmarknaden mycket på vad det lägsta möjliga kolpriset är för att täcka driftkostnader för befintliga kolanläggningar och undvika nedläggningar.
Samtidigt har driftkostnaderna minskat för befintliga kolanläggningar snabbt i takt med bland annat sjunkande oljepriser, då olja är en mycket viktig insatsvara i mycket kolframställning. Pristrenden för kol beror väldigt mycket på vart oljepriset tar vägen. Detta gör att oljemarknaden kommer vara mycket viktig för elpriset framöver, trots att väldigt lite el produceras genom oljeeldning.

Varje år runt vecka 4 skickas cirka 50 konsulter från göteborgskontoret upp till Sälen för rekreation. I år var inget undantag. Jag tog så klart chansen, betalade och följde med. Vi bor i våra stugor i Gubbmyren i Lindvallen som är några av dem stugor vi anställda kan hyra. Onsdag eftermiddag gick bussen och sen installerades vi i grupper om 6-8 personer i varje stuga. Bolagen blandas och en får chansen att lära känna sina kollegor som en annars aldrig träffar. På torsdag och fredag går bussen vanligtvis till Trysil för lite roligare skidåkning för att avsluta med olika aktiviteter i Lindvallen på lördagen innan vi åker hem igen. Även i år såg planen ut så här. Dock ville vädergudarna annorlunda och bjöd på lite regn på torsdagsmorgonen. Det innebar glashala vägar och en dikesåkning. Lättnaden av att inte köra in i en lastbil och besvikelsen över att inte komma till Trysil tog ut varandra så vi kämpade oss bort till Hundfjället till fots med all vår packning. Slutade med en väldigt bra dag i backen till trots.

Inte heller på fredagen kom vi till Trysil. Den gången för att busschauffören inte ville köra dit. Förstår honom. Blev en bra skiddag med strålande sol ändå. Lördagen bjöd på dimma och lite kallare väder. Hela resan bjöd på mycket skratt, sång, lite skidåkning och nya bekantskaper. Ser fram emot nästa år! Då hoppas jag att vi kommer till Trysil också.

IMG_8501

Glashala vägar. Inte ens bärgaren hade mycket till fäste. Kanske ska satsa på dubbdäck.

IMG_8502

Till slut kom sandbilen.

IMG_8504

Som ett lämmeltåg

IMG_8507

Fint på toppen och dimmigt i dalen.

IMG_8511

Hann fånga det sista av solen innan vi åkte mot stugorna igen.

 

When I first moved to Sweden almost a year ago I noticed that the way of living was in a way quite different to the UK. I moved into a block flats, similar to many others in the area, that had shared facilities and common areas including washing and drying rooms, guest apartment, dinner party room and BBQ area outside. As soon as I moved to Gothenburg I already felt part of a community.

This community living may continue to grow and be popular in the future. This week I visited a research building at Chalmers University called the “living lab” that is acting as an experiment on how a building of the future could be. The washing room was equipped with sofas and games so that people could spend time together and socialise whilst waiting for their washing and there was even a room called the “swap cube” where unwanted items could be left for others to use instead. This research project highlights the importance of understanding how people will actually live and use the building in their day to day lives.

Living lab_ washing studio Living lab_ sharing cube

In my job I design building services installations that will affect the living experience for the end user, focusing on their comfort, air quality and energy consumption. I am currently working on a project designing the building services for a new residential development for people with special needs. In this project in particular it is extremely important to think about how my design will affect the end user and how I can tailor it to specifically suit how they will live and use the building.

Will the way people live together change in the years to come? It is not only important to design for now, but to think how we can future proof for how people’s habits, patterns and behaviours could change over time. We already think about the future and about climate change in our design, but what about behavioural change in the way people live?

Hej!

Tiden går så fort! Det känns som att det var igår jag satt och filade på min ansökan till traineprogrammet på Sweco. Nu sitter jag här halvägs igenom programmet, med nya vänner och kollegor över hela landet, och med spännande projekt som ständigt utmanar mig på nya sätt!

För mig stack Sweco ut mycket från andra företag när jag var mitt uppe i ansökningsprocesser för ett år sedan. Det var direkt en personlig kontakt med gruppcheferna på kontoret som sedan följde genom hela processen. Det gav oss sökande en viktig chans att visa vad vi själva ville för att vi skulle hamna rätt, men också en chans för oss att lära känna den person som skulle kunna bil vår närmsta chef. För mig kändes det både viktigt och bra!

Klicka på bildena för att se filmer där andra traineer berättar om sina Sweco-resor! Erik är en av gruppcheferna på min avdelning inom projektledning här i Stockholm, han var trainee 2012/2013, och i den andra filmen ser ni Magdalena som ni känner från tidigare inlägg i traineebloggen (se hennes inlägg här)!

Erik Sundén

Magdalena Hagbrand

Några av oss traineer kommer vara på plats ute på arbetsmarknadsdagarna nu under våren, jag hoppas vi ses där! Och för alla er som vill söka en traineeplats – här kan ni läsa mer och ansöka (senast den 19/2)!

Vad som händer för mig på jobbet? Just nu upptas den största delen av min tid av ett uppdrag för Trafikverket. Jag jobbar som biträdande byggnadsförvaltare hos Trafikverket Fastighet, där vi just nu framförallt jobbar med landets trafikledningscentraler! Vi är mitt uppe i olika skeden av projektering, inför både om-, till-, och nybyggnation, jag jobbar även med upphandlingar, den dagliga förvaltningen och samordning. Vi reser en hel del, just den här veckan har uppdraget tagit mig både till Malmö och Gävle. Det är häftigt att bli en del av uppdrag på en gång som trainee, att jobba i både stora och små projekt från första dagen – som alla ställer olika krav på dig som person. Just det uppskattar jag verkligen med konsultrollen – den stora variationen.

Alla ni som är intresserade av Sweco, eller har frågor – skriv gärna! Min mejl är linda.kjellgren@sweco.se, och om inte jag han hjälpa till så lotsar jag er gärna vidare till rätt personer.
/Linda

Sweco arbetar regelbundet med prismodeller (tariffer) på framförallt elnät men även fjärrvärme. Oftast sker detta på uppdrag av något energiföretag i samband med att en förändring avseende prismodellen planeras. I fokus står då viktiga perspektiv såsom företagets riskexponering och kostnadsfördelning mellan kundkategorier – detta för att främja långsiktighet och stabilitet över tiden. Detta är till gagn både för företaget och kunderna.

Under 2015-16 fick vi möjlighet att fördjupa oss ytterligare i kundperspektivet när det gäller prismodeller för fjärrvärme. Sweco genomförde då i samarbete med Lunds Universitet och Svenska Miljöinstitutet (IVL) en studie inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn kring kunders uppfattning om förändrade prismodeller. Fokusgruppintervjuer genomfördes med kunder till Södertörns Fjärrvärme, Öresundskraft och Sala-Heby Energi. Resultatet kan sammanfattas med att kunderna vill ha en prismodell som är enkel och förutsägbar och kunderna vill kunna påverka sin uppvärmningskostnad – det ska löna sig att spara energi och genomföra energieffektiviseringsåtgärder. En annan huvudslutsats i studien rör det kommunikativa – kommunikationen med kunderna är central vid förändring av prismodell. Sammanfattningsvis ger alltså enkelhet och tydlig kommunikation nöjdare kunder. Detta är sannolikt inte något som är unikt för fjärrvärmebranschen…

Här finns mer information om studien samt möjlighet att ladda ned rapporten.

Nytt år och nya konstellationer! I veckan firade vi att vi på Sweco i södra Sverige har startat en ny grupp som bara ska jobba med avfall i alla dess former. Den nya gruppen firades med tårtkalas på kontoret. Såhär goda såg våra tårtor ut!

två tårtor

Foto: Marie Castor

Med det vill vi avfallskonsulter på Sweco önska alla ett gott (förlåt ordvitsen) och fruktsamt 2017!